66801355-D49C-408A-AAD6-74EF5E81B959 – Terashima Yoshitomo